Přijímací řízení

 

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole - pro denní formu vzdělání

Formulář přihlášky obdrží většinou žáci základních škol od svých výchovných poradců. Nebo si můžete formulář přihlášky stáhnout a vytisknout - najdete jej v pravém sloupci vedle článku.

Upozorňujeme, že pro všechny obory vyučované na naší škole je nezbytné potvrzení zdravotní způsobilosti. Pro uchazeče, kteří se hlásí do zkráceného denního studia, bude součástí přihlášky i úředně ověřený doklad o získání předchozího vzdělání.

Přihláška ke vzdělávání v maturitních oborech:

V naší škole vyučujeme maturitní obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, který se dále dělí na dva různé školní vzdělávací programy - Technik silnoproudých zařízení a Informační technologie.

Proto do přihlášky napište kód a název oboru a doplňte textem buď "ŠVP TSZ" nebo "ŠVP IT".

Zdravotní způsobilost

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání  vyžadujeme podle zákona č. 561/2004 Sb., § 59 pro všechny učební i maturitní  obory.

Povinnost zveřejnit kritéria přijímacího řízení má škola do 31. ledna 2023.

Pro všechny žáky, kteří se budou hlásit ke vzdělávání  do maturitních oborů pro školní rok 2023/2024  platí povinnost zúčastnit se přijímacích zkoušek dle jednotného zadání. Každý žák může podat do 1. kola přijímacího řízení dvě přihlášky. Obě přihlášky může podat i na jednu školu, avšak v rámci jedné školy jednoho kola musí jít o dva různé bory vzdělávání.  Na obou přihláškách napište pořadí zájmu stejně. Přihlášky je třeba doručit řediteli školy (na sekretariát)  

do 1. března 2023.

Jednotné přijímací zkoušky konají uchazeči, kteří se hlásí do studijních oborů s maturitní zkouškou. Nevztahují se na obory vzdělávání zakončenými závěrečnou zkouškou, obory s výučním listem (učební obory) a obory zkráceného studia.

Každý uchazeč, který si podá dvě přihlášky do maturitních oborů,  koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.  Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí 60 %, další body jsou za prospěch na základní škole a za další skutečnosti dle Kritérií přijímacího řízení.

Toto se týká pouze 1. kola přijímacího řízení.  Pro další kola přijímacího řízení ředitel stanoví jiná kritéria přijímacího řízení (ta už budou bez přijímacích zkoušek). Počet dalších kol není omezen. Další kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy, pokud nejsou obsazena všechna místa ke vzdělávání  ve školním roce 2023/2024 po 1. kole přijímacího řízení..